Ακολουθήστε μας:

Συχνές Eρωτήσεις

Home Συχνές ερωτήσεις

Γενικές Ερωτήσεις

Ξεκινήστε με τα βασικά.

Τι είναι η Χρηματοδότηση Εμπορίου;

Χρηματοδότηση Εμπορίου σημαίνει χρηματοδότηση των εμπορικών συναλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών και αφορά τόσο τις εγχώριες όσο και τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Τι είναι η Προεξόφληση Τιμολογίων;

Προεξόφληση τιμολογίων είναι η χρηματοδότηση τιμολογίου που αναμένεται να πληρωθεί σε μελλοντική ημερομηνία. Εκχωρείτε το τιμολόγιό σας στη Eurivex και σας χρηματοδοτούμε μέχρι και το 90% της συνολικής αξίας του τιμολογίου εκ των προτέρων. Με την εξόφληση του τιμολογίου από τον χρεώστη σας, θα μεταφέρουμε το υπόλοιπο σε εσάς, μείον τις χρεώσεις μας, οι οποίες θα έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων.

Πώς και γιατί δεν απαιτούμε προσωπικές εγγυήσεις;

Η Eurivex προσφέρει εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις με βάση την ικανότητα αποπληρωμής, την ποιότητα και διασπορά των οφειλετών, την οικονομική ευρωστία και τις μελλοντικές προοπτικές. Η μόνη εγγύηση που λαμβάνουμε είναι το τιμολόγιο που θα μας εκχωρήσετε.

Πρέπει η επιχείρησή μου να είναι κερδοφόρα;

Σε γενικές γραμμές, προτιμούμε να συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις που είναι κερδοφόρες, αλλά η κερδοφορία δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Τι είδους επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται;

Μια νομική οντότητα που δραστηριοποιείται με την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών και εκδίδει τιμολόγια επί πιστώσει που έχουν γίνει αποδεκτά από τους οφειλέτες της είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση. Γενικά, αποδεχόμαστε όλες τις νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον ΕΟΧ και εμπλέκονται στους περισσότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ / ΟΗΕ.

Ποιος είναι ο κατάλογος των τομέων υψηλού κινδύνου;

Οι ακόλουθοι τομείς εμπίπτουν στον κατάλογο υψηλών κινδύνων:

 • Κατασκευαστές όπλων.
 • Έμποροι τέχνης και αντίκες.
 • Μη ελεγχόμενες φιλανθρωπικές οργανώσεις.
 • Μη ελεγχόμενες «μη κερδοσκοπικές» οργανώσεις.
 • Ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια / τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου.
 • Αντιπρόσωποι υψηλής αξίας ή πολύτιμα αγαθά.
 • Οργανισμοί μεταφοράς χρημάτων.
 • Χρηματιστήρια.
 • Στοιχήματα.
 • Τυχερά παιχνίδια.
 • Έμποροι χαρτονομισμάτων.
 • Επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν συναλλαγές κυρίως σε μετρητά.
 • Βιομηχανία ενηλίκων.

 

Ποιος είναι ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών για να γίνει κάποιος πελάτης;

Δεν υπάρχει ελάχιστο. Μας ενδιαφέρει περισσότερο η προοπτική. Η Eurivex ειδικεύεται στην εξυπηρέτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός όσον αφορά την τοποθεσία των πελατών;

Η Eurivex εξυπηρετεί νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε όλες τις χώρες και επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ / ΟΗΕ.

Υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός όσον αφορά την τοποθεσία των οφειλετών;

Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός όσο αφορά την τοποθεσία των οφειλετών, αλλά ενδέχεται να απορρίψουμε οφειλέτες που δεν είναι αξιόπιστοι, ανεξάρτητα από το πού εδρεύουν.

Υπάρχει ελάχιστος κανόνας διασποράς του πιστωτικού κινδύνου;

Προσφέρουμε εναλλακτικές υπηρεσίες χρηματοδότησης σε εταιρείες που έχουν ικανοποιητική διασπορά πελατών και αποφεύγουμε να συνεργαζόμαστε με εταιρείες οι οποίες έχουν υψηλή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου.

Αίτηση

Ξεκινήστε με τα βασικά.

Πώς μπορεί μια εταιρεία να υποβάλει αίτηση;

Πολύ απλά. Πρέπει να συμπληρώσετε και να στείλετε την Αίτηση Επικοινωνίας που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας και στη συνέχεια, θα διευθετήσουμε μια συνάντηση για να κατανοήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας ως επίσης και της χρηματοδοτικές σας ανάγκες.

Υπάρχει χρέωση εγγραφής;

Όχι, για το άνοιγμα λογαριασμού.

Πώς μπορεί μια εταιρεία να εξασφαλίσει χρηματοδότηση;

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να υπογράψετε τη Συμφωνία Όρων και Προϋποθέσεων και να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να  αξιολογήσουμε την πιστοληπτική ικανότητά σας για να συμφωνήσουμε σχετικά με τη διευκόλυνση χρηματοδότησης που χρειάζεται η εταιρεία σας. Θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό ίδρυσης εταιρίας.
 • Μητρώο Διευθυντών.
 • Μητρώο μετόχων.
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της Εταιρείας.
 • Αριθμός ΦΠΑ της Εταιρείας.
 • Καταστατικό της Εταιρείας.
 • Πιστοποιητικό Καλής Υπόστασης.
 • Αντίγραφα διαβατηρίων όλων των διευθυντών και των μεγάλων μετόχων.
 • Αποδεικτικά διευθύνσεων όλων των διευθυντικών στελεχών και των μετόχων (τα οποία έχουν εκδοθεί όχι πέραν των τελευταίων 3 μηνών).
 • Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ή Μέτοχος της Εταιρείας είναι άλλο νομικό πρόσωπο, πρέπει να ακολουθηθούν οι ίδιες διαδικασίες και να υποβληθούν τα παραπάνω έγγραφα και πληροφορίες.
 • Τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.
 • Διευθυντικοί Λογαριασμοί.
 • Κατάσταση ενηλικίωσης χρεωστών.

Γιατί απαιτείτε τόσες πολλές πληροφορίες;

Η Eurivex Trade Finance Limited ακολουθεί και εφαρμόζει τις διαδικασίες του Know-Your-Client (KYC) (Γνώριζε τον πελάτη σου) και τους κανονισμούς της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προτού παράσχει στους πελάτες πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Πρέπει επίσης να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι η διαδικασία μας συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και έτσι τα έγγραφα που απαιτούμε από εσάς αποτελούν μέρος αυτής της διαδικασίας.

Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες μοιράζονται με τη μητρική μας εταιρεία Eurivex Ltd, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και λειτουργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την οδηγία MiFID II και γι ‘αυτό πρέπει να έχουμε πλήρεις πληροφορίες για τους πελάτες με τους οποίους πραγματοποιούμε συναλλαγές.

Τέτοιες πληροφορίες είναι επίσης απαραίτητες όταν θα μεταφέρουμε χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό μετά την προεξόφληση των τιμολογίων και όταν οι χρεώστες σας θα διευθετήσουν τα υπόλοιπα τους σε εμάς.

Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να αξιολογήσετε την αίτησή μου;

Εάν έχετε υποβάλει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες / έγγραφα, τότε η διαδικασία θα διαρκέσει 48-72 ώρες για να ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί από τη Eurivex να επαληθεύσει / επιβεβαιώσει ορισμένα από τα προσκομισθέντα έγγραφα ή να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις, τότε εξυπακούεται ότι θα χρειασθεί επιπρόσθετος χρόνος.

Προεξόφληση Τιμολογίων

Ξεκινήστε με τα βασικά.

Πως μπορώ να εξασφαλίσω το όριο χρηματοδότησης;

Με την υποβολή της αίτηση σας, θα ζητήσετε όριο χρηματοδότησης για την εταιρεία σας και ατομικά για κάθε οφειλέτη / πελάτη σας. Όσο περισσότερες πληροφορίες παρέχετε σχετικά με την επιχείρησή σας και τους οφειλέτες σας, τόσο πιο γρήγορα και πιο εύκολα θα είναι για εμάς να σας δώσουμε τα όρια χρηματοδότησης ώστε να αρχίσετε να εκχωρείτε τα τιμολόγιά σας και να βελτιώνετε τη ρευστότητα σας.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουμε;

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε τις τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις σας, τους διευθυντικούς λογαριασμούς και την κατάσταση ενηλικίωσης των χρεωστών σας. Επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως το συνολικό αριθμό πιστωτικών επιστολών, διαφορές και διευθέτηση διαφορών καθώς και τη μελλοντική στοχοθέτηση της επιχείρησης σας, θα ενισχύσουν την αξιολόγηση μας. Όλα τα παραπάνω θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε τα όρια χρηματοδότησης.

Πως εκχωρώ τα τιμολόγια;

Ηλεκτρονικά με φόρτωση ή καταχώρηση των πληροφοριών των τιμολογίων σε ειδική φόρμα στην πλατφόρμα μας.

Επιβάλλεται η προσκόμιση αντιγράφων των τιμολογίων;

Όχι, εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου αυτό θα σας ζητηθεί.

Πρέπει να εκχωρήσω όλα τα τιμολόγια;

Όχι. Έχετε τη δυνατότητα και την ευελιξία να επιλέξετε να εκχωρήσετε τα τιμολόγια που αφορούν συγκεκριμένους οφειλέτες. Αλλά, μόλις μας εκχωρήσετε τον συγκεκριμένο οφειλέτη, τότε όλα τα τιμολόγια που αφορούν τον συγκεκριμένο οφειλέτη πρέπει να εκχωρηθούν.

Υπάρχει κάποιο όριο στη διάρκεια λήξης των τιμολογίων;

Συνήθως η λήξη των τιμολογίων είναι εντός και μέχρι 120 ημερών. Οποιαδήποτε λήξη εντός αυτών των ημερών είναι αποδεκτή.

Υπάρχουν μέγιστα ποσά στα όρια προεξόφλησης ή ασφάλισης;

Όχι, δεν έχουμε ελάχιστα και ανώτατα όρια.

Εάν το τιμολόγιό μου απορρίφθηκε για χρηματοδότηση. Τι σημαίνει αυτό?

Το τιμολόγιό σας μπορεί να απορριφθεί για χρηματοδότηση είτε επειδή ο λογαριασμός σας υπερβαίνει το όριο χρηματοδότησης που σας έχουμε θέσει, είτε επειδή το όριο χρηματοδότησης του οφειλέτη σας έχει υπερβεί το όριο που του έχουμε αποδώσει ή τα τιμολόγια του χρεώστη σας είναι καθυστερημένα.

Ποιος είναι ο αγοραστής των τιμολογίων μου;

Η Eurivex είναι ο αγοραστής των τιμολογίων σας.

Πως πιστώνομαι τα ποσά που δικαιούμαι βάσει της συμφωνίας μας;

Τα διαθέσιμα προς ανάληψη ποσά θα μεταφέρονται στον καθορισμένο τραπεζικό σας λογαριασμό μέσω μεταφορών SEPA / Swift.

Ποιος θα γνωρίζει ότι εκχωρώ τα τιμολόγιά μου;

Εάν έχετε επιλέξει την υπηρεσία Εμπιστευτικής Προεξόφλησης Τιμολογίων, τότε η συμφωνία μας μαζί σας θα παραμείνει εμπιστευτική.

Μπορούν οι επενδυτές της πλατφόρμας Eurivex Agora να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των τιμολογίων μου;

Όχι. Όταν προεξοφλούμε ένα τιμολόγιο, αναθέτουμε σε αυτό έναν αριθμό συναλλαγής και στη συνέχεια προσφέρεται στους επενδυτές μέσω των ομολόγων της Eurivex που αντικατοπτρίζουν τη συναλλαγή σας ως προς το ποσό, την ημερομηνία λήξης και το επιτόκιο, αλλά η ταυτότητα του οφειλέτη και η δική σας παραμένουν εμπιστευτικές.

Εμπιστευτική Προεξόφληση Τιμολογίων

Ξεκινήστε με τα βασικά.

Τι είναι η Εμπιστευτική Προεξόφληση Τιμολογίων;

Η Εμπιστευτική Προεξόφληση Τιμολογίων είναι μια μορφή χρηματοδότησης που μπορεί να αυξήσει τις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης με την προεξόφληση ανείσπρακτων τιμολογίων. Η διευκόλυνση είναι εμπιστευτική (όπως αναφέρεται στο όνομά της), πράγμα που σημαίνει ότι οι οφειλέτες δεν ενημερώνονται ότι υπάρχει τέτοια ρύθμιση.

Πώς λειτουργεί;

Η επιχείρηση εκδίδει τιμολόγια επί πιστώσει στους πελάτες της και τα προσκομίζει  στην Eurivex, η οποία τα προεξοφλεί σύμφωνα με τους όρους συμφωνίας, συνήθως μέσα σε 24 ώρες. Λόγω του ότι η υπηρεσία είναι εμπιστευτική, η επιχείρηση συνεχίζει να διαχειρίζεται τους χρεώστες της και να εισπράττει από αυτούς.

Οι χρεώστες καταθέτουν την πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας, ο οποίος ελέγχεται από την Eurivex. Μόλις ο οφειλέτης πληρώσει, η Eurivex κατακρατεί το προεξοφληθέν ποσό και τις συμφωνημένες χρεώσεις και αποδεσμεύει το υπόλοιπο ποσό στην επιχείρηση.

Ελέγχετε ολόκληρο το βιβλίο πωλήσεων;

Ναι, στην υπηρεσία Εμπιστευτικής Προεξόφλησης Τιμολογίων θα χρειαστεί να εκχωρήσετε όλα τα τιμολόγιά σας στην Eurivex, σε αντίθεση με το φάκτορινγκ, όπου αποφασίζετε ποιοι από τους οφειλέτες σας θα μας αναθέσετε.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για την Εμπιστευτική Προεξόφληση Τιμολογίων;

Αφότου συμπληρώσετε την αίτηση ανοίγματος λογαριασμού η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας θα διευθετήσουμε μια συνάντηση με στελέχη της εταιρείας μας. Θα χρειαστεί να προσκομίσετε πλήρη στοιχεία για την εταιρεία σας, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σας, των διευθυντικών λογαριασμών καθώς και την κατάσταση ενηλικίωσης των χρεωστών σας.

Τι είδους μέτρα δέουσας επιμέλειας θα εκτελέσετε;

Θα αξιολογήσουμε την οικονομική θέση της εταιρείας σας, την ποιότητα των οφειλετών σας και θα σας ενημερώσουμε για το όριο χρηματοδότησης που θα εγκριθεί για την εταιρεία σας.

Χρειάζεται να ενημερώσω τους χρεώστες μου;

Όχι, δεν χρειάζεται να ενημερώσετε τους χρεώστες σας για τη διευθέτηση. Ωστόσο, από καιρό σε καιρό, θα χρειαστεί να ζητήσετε από τους χρεώστες σας να βεβαιώσουν το ποσό που σας οφείλουν, το οποίο και πάλι θα γίνει εμπιστευτικά, αλλά είναι απαραίτητο για σκοπούς επαλήθευσης και ελέγχου.

Γιατί πρέπει να δημιουργήσω νέο τραπεζικό λογαριασμό;

Ο νέος λογαριασμός θα είναι στο όνομά σας, αλλά θα έχουμε και εμείς πρόσβαση σε αυτό. Θα χρειαστεί να ενημερώσετε όλους τους χρεώστες σας για να διευθετούν τις υποχρεώσεις τους σε αυτό τον τραπεζικό λογαριασμό. Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται και για την πληρωμή των δικαιωμάτων και χρεώσεων μας.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω ανάληψη των κεφαλαίων μου;

Πολύ εύκολα. Καταχωρείτε τα τιμολόγιά σας και υποβάλλετε το αίτημα για ανάληψη κεφαλαίων.

Κάλυψη έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου

Ξεκινήστε με τα βασικά

Μπορείτε να ασφαλίσετε τους οφειλέτες μου από τον κίνδυνο αθέτησης;

Ναι, έχουμε συνάψει συμφωνία με την μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως σε ασφαλιστικές πιστώσεις, την Euler Hermes, έτσι παρέχεται κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου για τους οφειλέτες που εσείς θα επιλέξετε.

Τι εννοείται επιλεκτικά;

Το Τμήμα Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου θα προβεί σε προκαταρκτική αξιολόγηση των χρεωστών σας και στη συνέχεια, μόλις εγκριθεί η αίτηση σας, θα καθορίσουμε όρια σε κάθε χρεώστη και θα είναι ασφαλισμένοι για κάλυψη έναντι πιστωτικού κινδύνου. Αν κάποιοι χρεώστες δεν εγκριθούν, τότε δεν θα τους παρέχεται κάλυψη έναντι πιστωτικού κινδύνου.

Ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό πιστωτικής ασφάλισης;

Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά γενικά δεν θα υπερβαίνει το 90% του κινδύνου.

Το κόστος για την πιστωτική ασφάλιση είναι συγχωνευμένο με άλλες δαπάνες;

Ακολουθούμε μια διαφανή πολιτική τιμολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κόστος, συμπεριλαμβανομένης της πιστωτικής ασφάλισης, τιμολογείται χωριστά.

Γιατί εφαρμόζετε χρέωση για την αξιολόγηση του οφειλέτη και επιπρόσθετη χρέωση για την πιστωτική ασφάλιση;

Πρόκειται για το ποσό που χρεώνει η ασφαλιστική εταιρεία για την αξιολόγηση του κινδύνου για κάθε οφειλέτη. Ως επακόλουθο, το κόστος που μας επιβαρύνει μεταφέρετε σε εσάς χωρίς καμία επιπρόσθετη χρέωση.

Όλοι οι χρεώστες αξιολογούνται με την ίδια χρέωση;

Υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις αξιολόγησης αναλόγως της χώρας που βρίσκεται ο χρεώστης. Για τους χρεώστες στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλότερα από τις χώρες εκτός της ΕΕ.

Έχω οφειλέτες στο εξωτερικό, μπορείτε να τους παρέχετε κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου;

Φυσικά. Η ασφαλιστική εταιρεία πιστώσεων με την οποία συνεργαζόμαστε, η Euler Hermes, καλύπτει περισσότερες από 50 αγορές και εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως.

Προεξόφληση Πιστωτικών Επιστολών

Ξεκινήστε με τα βασικά.

Τι είναι η Πιστωτική Επιστολή;

Η  Πιστωτική Επιστολή είναι μια εγγύηση που δίνεται από την τράπεζα  στον πωλητή για την πληρωμή μιας συγκεκριμένης οφειλής του αγοραστή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με απλά λόγια, η τράπεζα υπόσχεται να πληρώσει για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που ο αγοραστής αγόρασε από τον πωλητή όταν υλοποιηθούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τι είναι η Αναβαλλόμενη Πιστωτική Επιστολή;

Είναι η Πιστωτική Επιστολή που θα πληρωθεί σε μελλοντική ημερομηνία. Σε αντίθεση με την Πιστωτική Επιστολή Όψεως που είναι πληρωτέα αμέσως μετά την αποδοχή των εγγράφων, η αναβαλλόμενη Πιστωτική Επιστολή είναι πληρωτέα σε μια μελλοντική ημερομηνία μετά την αποδοχή των εγγράφων από την τράπεζα έκδοσής της.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Προεξόφλησης Πιστωτικών Επιστολών;

Τα πλεονεκτήματα της προεξόφλησης Πιστωτικής Επιστολής για τον εξαγωγέα είναι η καλύτερη διαχείριση των ταμειακών ροών καθώς ο εξαγωγέας λαμβάνει προκαταβολή της Πιστωτικής Επιστολής πριν από τη λήξη ως επίσης λαμβάνει και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.

Προεξοφλείτε κάθε τύπο Πιστωτικής Επιστολής;

Προεξοφλούμε μόνο τις Πιστωτικές Επιστολές που έχουν γίνει δεκτές από την τράπεζα η οποία τις εκδίδει.

Πρέπει να επιβεβαιωθεί η Πιστωτική Επιστολή;

Συνήθως απαιτούμε την επιβεβαίωση των Πιστωτικών Επιστολών, αλλά είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε την προεξόφληση των μη επιβεβαιωμένων Πιστωτικών Επιστολών κατά περίπτωση και ανάλογα με την πιστωτική κατάσταση και την οικονομική θέση της τράπεζας η οποία της έχει εκδώσει.

Η Πιστωτική Επιστολή δεν είναι σε ευρώ αλλά σε άλλο νόμισμα, είναι αποδεκτή;

Ναι, αποδεχόμαστε Πιστωτικές Επιστολές σε όλα τα βασικά νομίσματα.

Η τράπεζά μου δεν αποδέχεται να λαμβάνει Πιστωτικές Επιστολές από ορισμένες χώρες, μπορείτε να με βοηθήσετε;

Ναι, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ομάδα πωλήσεων μας για να σας βοηθήσουμε να χειριστείτε αυτό το πρόβλημα. Ο μόνος περιορισμός που ισχύει είναι ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με χώρες, τράπεζες, νομικά πρόσωπα ή πρόσωπα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ / ΟΗΕ.

Διαχείριση Οφειλέτη

Ξεκινήστε με τα βασικά.

Ποιος θα εγκρίνει έναν οφειλέτη;

Θα σας ζητήσουμε να μας δώσετε πλήρη στοιχεία σχετικά με τον οφειλέτη. Εναπόκειται στην Επιτροπή Πιστώσεων και Κινδύνων να εγκρίνει ή να απορρίψει έναν χρεώστη και να ορίσει το όριο χρηματοδότησης για τον συγκεκριμένο οφειλέτη.

Τι είναι η εκχώρηση χρέους;

Η εκχώρηση χρέους είναι μια νομική ενέργεια που λαμβάνεται από το πρόσωπο που είναι κάτοχος του τιμολογίου για να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του σε τρίτο, όπως την Eurivex, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του ιδιοκτήτη (εσάς) και αυτού του τρίτου μέρους (Eurivex Trade Finance Limited). Ο χρεώστης δεν έχει λόγο σε αυτό.  Ωστόσο, ο χρεώστης πρέπει να ενημερωθεί για την εκχώρηση του χρέους και την υποχρέωσή του στον νέο πιστωτή, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι η Eurivex.

Ο οφειλέτης μου αντιτίθεται στην εκχώρηση του τιμολογίου του, μπορώ ακόμα να το προεξοφλήσω μαζί σας;

Ναί. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο χρεώστης δεν έχει ενεργό ρόλο σε αυτό το θέμα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αντιταχθεί στην εκχώρηση των τιμολογίων που οφείλει, εκτός εάν έχετε υπογράψει συμβόλαιο με τον χρεώστη σας που την απαγορεύει, κάτι που θα πρέπει να το φέρετε στην προσοχή μας.

Πώς υπολογίζεται η πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη μου;

Η αξιολόγηση υπολογίζεται μετά από προσεκτική αξιολόγηση από την Επιτροπή Πιστώσεων και Κινδύνου της Eurivex με βάση το ιστορικό πληρωμών του οφειλέτη μαζί σας, την οικονομική του θέση καθώς και τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις Υπηρεσίες Πιστωτικής Πληροφόρησης ή και τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Πιστώσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Πρέπει να εκχωρήσω όλα τα τιμολόγια για έναν οφειλέτη;

Ναι, μόλις μας αναθέσετε έναν χρεώστη, τότε όλα τα τιμολόγια πρέπει να αποσταλούν στην Eurivex.

Πότε το ποσό του οφειλέτη απορρίπτεται για χρηματοδότηση;

Εάν ο χρεώστης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και έχει καθυστερημένα υπόλοιπα πάνω από τις συμφωνημένες περιόδους, τότε τα τιμολόγια που αφορούν τον εν λόγω οφειλέτη θα απορριφθούν για χρηματοδότηση.

Εάν ένα δυσμενές γεγονός επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα του χρεώστη, το όριο χρηματοδότησής του μπορεί να μειωθεί.

Εάν το συνολικό υπόλοιπο του πελάτη υπερβεί τη συμφωνηθείσα χρηματοδοτική διευκόλυνση, τότε τα νέα τιμολόγια που θα παραληφθούν θα απορριφθούν για χρηματοδότηση.

Η τράπεζά μου δεν αισθάνεται άνετα να λαμβάνει Πιστωτικές Επιστολές από ορισμένες χώρες, μπορείτε να βοηθήσετε;

Ναι, συμβουλευτείτε την ομάδα πωλήσεων μας για να σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε αυτό το πρόβλημα. Ο μόνος περιορισμός που ισχύει είναι ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με χώρες, τράπεζες, νομικά πρόσωπα ή πρόσωπα στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ / ΟΗΕ.

Ζητάτε οποιαδήποτε εγγύηση;

Η μόνη εγγύηση είναι το τιμολόγιο που έχει εκχωρηθεί στην Eurivex. Σε αντίθεση με τις τράπεζες, δεν υποχρεώνουμε τους μετόχους εταιρειών να παρέχουν πρόσθετες προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκες.

Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος για να δεσμευθεί ή να τερματιστεί αυτή η συμφωνία;

Παρακαλούμε ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις της συμφωνίας ανοίγματος λογαριασμού. Συνήθως όλες οι υποχρεώσεις σας προς την Eurivex πρέπει να διευθετηθούν πριν επιτρέψουμε την ακύρωση της συμφωνίας.

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω την κατάσταση του λογαριασμού μου;

Μπορείτε να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Eurivex Agora, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε το ιστορικό του λογαριασμού σας, τους χρεώστες, το ιστορικό πληρωμών, τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης, τις χρεώσεις και πολλές άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης οικονομικών αποτελεσμάτων του λογαριασμού σας και της ανάλυσης και παρακολούθησης κατάστασης ενηλικίωσης των χρεωστών σας.

Ποιος ενημερώνει τους οφειλέτες μου ότι πρέπει να σας πληρώσει;

Εάν έχετε επιλέξει την υπηρεσία Εμπιστευτική Προεξόφληση Τιμολογίων, τότε είστε υπεύθυνος να εισπράξετε τα οφειλόμενα ποσά από τους χρεώστες και να τα καταθέσετε στον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. Εάν έχετε επιλέξει την επιλογή Εγχώριο Factoring τότε η Eurivex θα ενημερώσει τους χρεώστες σας.

Έξοδα και χρεώσεις

Ξεκινήστε με τα βασικά.

Τι είναι τα έξοδα διαχείρισης;

Τα έξοδα διαχείρισης είναι ένα ποσοστό χρέωσης που εφαρμόζεται σε κάθε τιμολόγιο που μας έχει ανατεθεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο σύνδεσμο Όρων και Προϋποθέσεων και Εξόδων και Επιβαρύνσεων της συμφωνίας ανοίγματος λογαριασμού που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας.

Εξακολουθείτε να χρεώνετε το τέλος διαχείρισης για μη εγκεκριμένα τιμολόγια;

Ναι. Το τέλος διαχείρισης εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν το τιμολόγιο απορρίπτεται για χρηματοδότηση.

Πότε λαμβάνετε το τέλος διαχείρισης;

Το τέλος διαχείρισης χρεώνεται κατά τη στιγμή που έχει εκχωρηθεί ένα τιμολόγιο.

Τι είναι ο τόκος;

Ο τόκος εφαρμόζεται για τη διάρκεια της χρηματοδότησης που έχει τεθεί στη διάθεσή σας. Εάν υποβάλατε τιμολόγιο για προεξόφληση και σας εξοφλήσαμε το 80% του ποσού του τιμολογίου, τότε θα σας χρεώσουμε ένα επιτόκιο σε ετήσια βάση για τον αριθμό των ημερών που το ποσό εκκρεμεί για το ποσό που χρηματοδοτείται έως ότου ο οφειλέτης σας τακτοποιήσει το τιμολόγιο. Παρακαλούμε ανατρέξτε στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της σύμβασης ανοίγματος λογαριασμού για το ακριβές επιτόκιο που θα εφαρμοστεί στο οφειλόμενο υπόλοιπό σας.

Χρεώνετε ΦΠΑ;

Ναι. Το Φ.Π.Α. ισχύει για όλες τις χρεώσεις.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα έξοδα και τις χρεώσεις;

Χρεώνονται στον τρεχούμενο λογαριασμό σας με την Eurivex.

Ποιος πληρώνει για τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς;

Οι μεταφορές στον τραπεζικό σας λογαριασμό πραγματοποιούνται μέσω πληρωμών SEPA ή Swift και οι χρεώσεις επιβαρύνουν τον δικαιούχο του τραπεζικού λογαριασμού.

Διευθετήστε μια κλήση μαζί μας ή Δωρεάν Προσφορά


Καλέστε μας ή στείλτε μας email για να κανονίσετε μια δωρεάν προσφορά για να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας.

Τηλεφωνήστε +(357) 22 02 88 30